ศูนย์ทันตกรรม

เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 8:00 – 21:00 น.

HOLISTIC DENTISTRY

เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน เชื่อมั่นว่าสุขภาพร่างกาย และสุขภาพช่องปากมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน จึงเน้นแนวทางทันตกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี มากกว่าการรักษาโรคในช่องปากแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นการจัดการกับปัญหาสุขภาพช่องปาก ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของผู้ป่วย ไม่ใช่เพียงแค่ “ฟัน”

Check doctor schedule

Get Appointment

รับคำปรึกษาฟรีกันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้คุณได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี

Get Appointment

Appointment Schedule

Sat - Sun : 8:00 AM - 5:30 PM
Mon - Tue : 8:00 AM - 5:30 PM
Wed - Thur : 8:00 AM - 5:30 PM
Friday : Closed